«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Среда, 20июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  ЭКватор
  ЭКскурс
  ЭКсперт
  чрезвычайное происшествие
  Игрок
  В табло
  Объявления
  ЭКспромт

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
КАЗАХТЕЛЕКОМ
№ 87 (17687) от 21.05.2013

Алматы қ.,Төле Би көшесі, 291б мекенжайында орналасқан «Қазақтелеком» АҚ«Қазақтелеком» АҚ пайдалану объектілері үшін энергоқоректендіргіш жабдықты, сатып алу бойынша 2013 жылдың 29 сәуірінде өткізілген ашық тендердің қорытындысын жариялайды:
Жеңімпаз болып табылғандар:
- № 1 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 8 593 738,00 (сегіз миллион бес жүз тоқсан үш мың жеті жүз отыз сегіз) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 2 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 1 187 708,00 (бір миллион жүз сексен жеті мың жеті жүз сегіз) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 3 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 11 265 948,00 (он бір миллион екі жүз алпыс бес мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 4 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 47 073 307,00 (қырық жеті миллион жетпіс үш мың үш жүз жеті) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 5 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 52 304 956,00 (елу екі миллион үш жүз төрт мың тоғыз жүз елу алты) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 6 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 40 961 896,00 (қырық миллион тоғыз жүз алпыс бір мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз;
- № 7 топтама бойынша – «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) ЖШС (Қарағанды обл., Саран қ., Макаренко көш., 1а) жалпы сомаға 1 851 376,00 (бір миллион сегіз жүз елу бір мың үш жүз жетпіс алты) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз.
Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондардан алуға болады:
тел./факс 8 (727) 226-82-61, e-mail: zakupDTK@telecom.kz.

АО «Казахтелеком», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291б, объявляет об итогах открытого тендера по закупке энергопитающего оборудования для объектов эксплуатации АО «Казахтелеком», проведенного 29 апреля 2013 г.
Победителями признаны:
- по лоту № 1 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 8 593 738,00 (восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи семьсот тридцать восемь) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 2 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 1 187 708,00 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемь) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 3 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 11 265 948,00 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 4 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 47 073 307,00 (сорок семь миллионов семьдесят три тысячи триста семь) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 5 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 52 304 956,00 (пятьдесят два миллиона триста четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 6 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 40 961 896,00 (сорок миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть) тенге 00 тиын без НДС;
- по лоту № 7 – ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) (Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Макаренко, 1а) на общую сумму 1 851 376,00 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) без НДС.
Дополнительную информацию и справки можно получить по тел./факс 8 (727) 226-82-61, e-mail: zakupDTK@telecom.kz.


«Қазақтелеком» АҚ, Алматы қ., Төле би көшесі, 291б, мекенжайында орналасқан, «Қазақтелеком» АҚ үшін шетел, ТМД мемлекеттері және ҚР бойынша қабылдау, жеткізу және жөнелту қызметтерін, транспорттық қызметтерді, жүктерді кедендік рәсімдеу бойынша қызметтерін сатып алу бойынша қайталама ашық тендер өткізу туралы хабарлайды.
Сатып алынатын тауардың толық тізбесін, уақыты мен қызметі тендерлік құжаттамада және www.telecom.kz Web сайтында көрсетілген.
Тендерге тендерлік құжаттамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілердің қатысуына рұқсат етіледі
Тендерлік өтінімдер салынған пакетті Алматы қ., Төле би көшесі, 291б мекенжайынан 2013 ж. 5 маусымда сағат 11.00 дейін тендерлік комиссияның хатшысынан жұмыс күндері сағат 9.00-ден кешкі 18.00-ге дейін алуға болады.
Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысудың өтінімдерін конвертке салып, жабылған күйінде мына мекенжайға: Алматы қ., Төле би көшесі, 291б, «Телеком Жинақтау» Дирекциясына ұсынады.
Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2013 жылдың 6 маусымда сағат 10.30-ге дейін.
Тендерлік өтінімдер салынған конвертті комиссия Алматы қ., Төле би көшесі, 291б, мекенжайындағы 2013 жылдың 6 маусымда сағат 11.00-де бас директордың орынбасарының бөлмесінде ашады.
Тендерлік өтінімдер салынған конвертті ашуға әлеуетті жеткізушілер немесе олардың өкілдері қатыса алады.
Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады:
тел./факс (727) 258-55-73, e-mail: zakupDTK@telecom.kz.

АО «Казахтелеком», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291б, объявляет о проведении повторного открытого тендера по закупке услуг по таможенному оформлению грузов, транспортных услуг и услуг по приемке, перевозке и доставке отправлений по РК, странам СНГ, дальнего зарубежья для АО «Казахтелеком».
Полный перечень закупаемых товаров, сроки и условия поставки указаны в тендерной документации и на Web сайте: www.telecom.kz.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, установленным в тендерной документации.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11.00 5 июня 2013 г. включительно по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291б, у секретаря тендерной комиссии с 9.00 по 18.00 в рабочие дни.
Тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в дирекцию «Телеком Комплект» по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291б, каб. № 11, секретарю тендерной комиссии.
Окончательный срок представления тендерных заявок: до 10.30 часов 6 июня 2013 г.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11.00 часов 6 июня 2013 г. по следующему адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291б кабинет заместителя генерального директора.
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справки можно получить по тел./факс (727) 258-55-73, e-mail: zakupDTK@telecom.kz.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.