«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Среда, 20июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  Подробности ЭК
  ЭКватор
  Общество
  В табло
  Объявления
  ЭКспромт

АО «ССГПО»
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение
№ 43 (17643) от 08.03.2013

АО «ССГПО» сообщает, что открытый конкурс, проведенный 1.03.2013 года по закупу услуг: лот № 1 – Корпоративный тренинг по теме: Планирование и бюджетирование. Технологии построения бюджетов. Виды бюджетов, бюджетирование по центрам ответственности. Процессное бюджетирование (14 человек); лот № 2 – Тренинг по теме: Бюджет затрат подразделения (2 человека); лот № 3 – Тренинг по теме: Управленческие решения: затраты, прибыль, цены (2 человека); лот № 4 – Тренинг по теме: Внутренний аудит I: современный подход (3 человека); лот № 5 – Тренинг по теме: Внутренний аудит II: аудит бизнес-процессов (1 человек); лот № 6 – Тренинг по теме: Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет (1 человек); лот №7 – Тренинг по теме: Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и пример их применения (2 человека); лот № 8 – Тренинг по теме: Оценка инвестиционных проектов I: экспресс курс (1 человек); лот № 9 – Тренинг по теме: Оценка эффективности инвестиционных проектов 2: сложные вопросы (2 человека); лот № 10 – Тренинг по теме: Внутренний контроль 1: основы теории и практики (2 человека); лот № 11 – Тренинг по теме: Риск менеджмент (1 человек); лот № 12 – Курсы по теме: Системы управления информационной безопасностью (2 человека), объявляется несостоявшимся.

«ССКӨБ» АҚ қызметтерді сатып алу бойынша 1.03.2013 ж. өткен ашық конкурс өткізілмеді деп танылғаны туралы хабарлайды:
Лот № 1 – «Жобалау және бюджеттеу. Бюджеттердің құрылу технологиялары. Бюджеттердің түрі, жауапкершілік орталықтары бойынша бюджеттеу. Процесстік бюджеттеу (14 адам)» тақырыбы бойынша корпоративті тренинг; Лот № 2 – Бөлімшелердің шығын бюджеті (2 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 3 – Басқару шешімдері: шығындар, пайда, бағалар (2 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 4 – Ішкі аудит I: заманауи тәсіл (3 адам) тақырыбы бойынша тренинг;
Лот № 5 – Ішкі аудит II: бизнес-процесстердің аудиті (1 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 6 – Қаржылық емес менеджерлер үшін қаржылар I: есеп, анализдеу, бюджет (1 адам тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 7 – Қаржылық анализдеу I: қаржылық анализдеу құралдары және олардың қолдану мысалдары (2адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 8 – Инвестициялық жобаларды бағалау I: экспресс курс (1 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 9 – Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау 2: қиын сұрақтар (2 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 10 – Ішкі бақылау 1: практика және теория негіздері (2 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Тәуекел менеджменті (1 адам) тақырыбы бойынша тренинг; Лот № 11 – Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі (2 адам) тақырыбы бойынша курс.


АО «ССГПО» сообщает, что открытый конкурс, проведенный 5.03.2013 года по закупу работ: «Монтажные, электромонтажные работы по реконструкции ВЛ-6 кВ и ВЛ-10 кВ», объявляется несостоявшимся.

«ССКӨБ» АҚ ВЛ-6 кВ және ВЛ-10 кВ қайта құрылымдау бойынша электр монтаждау, монтаждау жұмыстарын сатып алу бойынша 5.03.2013 ж. өткен ашық конкурс өткізілмеді деп танылды.


«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ, 2013 жылы «ССКӨБ» АҚ қажеттілігі үшін бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен № 2013.ЦП-3149 электрқозғалтқыштарды сатып алу бойынша 1.03.2013 жылы өткен сатып алу өткізілген деп хабарлайды.
Жеңімпаздар:
1. «Эвентус» ЖШҚ, Омск қ., лот № 1, 2 бойынша.
2. «K-G.kz» ЖШС, Қостанай қ., лот № 3, 4 бойынша.

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» сообщает, что закуп способом запроса ценовых предложений № 2013.ЦП-3149, проведенный 1.03.2013 года по закупу: электродвигателей для нужд АО «ССГПО» в 2013 году, объявляется состоявшимся:
Победители:
1. ООО «Эвентус», г. Омск, по лотам № 1, 2.
2. ТОО «K-G.kz», г. Костанай, по лотам № 3, 4.


«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин көш., 26, 2013 жылы «ССКӨБ» АҚ қажеттілігі үшін бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен «Құбыр игішті» сатып алу өткізілетіндігі туралы хабарлайды:
АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина, 26, объявляет о проведении закупа «Трубогиб», согласно годовой программе 2013 года в рамках закона «О недрах и недропользовании» способом запроса ценовых предложений:Талап етілетін жеткізу мерзімі: 1.05.2013 ж.
Әлеуетті жеткізушінің бағалық ұсынысында келесі ақпараттар болуы керек: а) атауы, нақты тұрған орнының мекен-жайы, БИН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұрғылықты жері, ИИН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері; б) бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен сатып алынатын зат (лот атауы, егер бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен сатып алынатын заттарға бірнеше лоттар кірсе); в) сатып алынатын тауарлардың әр лот бойынша атауы, сипаттамасы, саны; г) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі; д) әлеуетті жеткізушінің лотқа ұсынатын бағасы; е) бағалық ұсынысқа тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар кіргізіледі. Тапсырыс берушінің тауарларды, жұмыс және қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудан бағалық ұсыныстарды қабылдаудың соңғы мерзімінен бір жұмыс күні бұрын, одан кеш қалмайтын мерзімде бас тартуына болады.
Сатып алу туралы шарт жасаудың талап етілетін мерзімі 15.04.2013 жыл.
Бағалық ұсыныстар салынған конверттерді әлеуетті жеткізушілер «ССКӨБ» АҚ-на мына мекен-жай бойынша ұсынады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, каб. № 111, кеңсе.
Бағалық ұсыныстарды ұсынудың соңғы мерзімі 19.03.2013 жылы 9 сағат 30 минутке дейін.
Бағалық ұсыныстар бар конверттерді комиссия 19.03.2013 жылы 10 сағат 30 минутте мына мекен-жай бойынша ашады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, каб. № 111.
Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдерінің бағалық ұсыныстар бар конверттерді ашу кезінде қатысуларына болады.
Сатып алудың электрондық саудасы www.reestr.nadloc.kz сайтында өтеді.
Қосымша ақпарат пен мәліметті мына телефон бойынша алуға болады (71431) 2-85-92.

Требуемые сроки поставки: 1.05.2013 года
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию: а) наименование, адрес фактического места нахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика; б) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименование лотов, в случае если в предмет закупа способ запроса ценовых предложений входит несколько лотов); в) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, по каждому лоту; г) место и сроки поставки товаров; д) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот; е) в ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров. Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Требуемый срок подписания договора о закупках 15.04.2013 года.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «ССГПО» по адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», каб. № 111, канцелярия.
Окончательный срок предоставления ценовых предложений: до 9 часов 30 минут 19.03.2013 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться комиссией в 10 часов 30 минут 19.03.2013 года по следующему адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», каб. № 111.
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Электронные торги закупа проходят на сайте www.reestr.nadloc.kz.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону (71431) 2-85-92.

«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин көш., 26, келесі тауарларды сатып алу бойынша ашық конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина,26, объявляет о проведении открытого конкурса по закупу:Техникалық және сапалық сипаттаманың толық түсіндірмесі конкурстық құжаттамада берілген.
Тауар жеткізіледі: Рудный қ., «ССКӨБ» АҚ.
Тауарды жеткізуге талап етілетін мерзім – 10.07.2013 жыл.
Конкурстық құжаттама пакетін 2013 жылғы 5 сәуірде сағат 15.00 дейін мына мекен-жай бойынша алуға болады: Рудный қ., Қостанай обл., Ленин көш., 26, «Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ, МТҚД, сатып алуды қамтамасыз ету бюросы, каб. 111 немесе www.reestr.nadloc.kz сайтынан.
Әлеуетті жеткізушілер конкурсқа қатысу үшін конвертке салынған конкурстық өтінімдерін «ССКӨБ» АҚ-на мына мекен-жай бойынша ұсынады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, МТҚД, сатып алуды қамтамасыз ету бюросы каб. № 111, кеңсе.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2013 жылғы 8 сәуір 14 сағат 00 минутке дейін.
Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдердің конверттерін 2013 жылғы 8 сәуірде 15 сағат 00 минутте мына мекен-жай бойынша ашады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, МТҚД, сатып алуды қамтамасыз ету бюросы, каб. № 111.
Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері конкурстық өтінімдердің конверттерін ашу кезінде қатысуларына болады.
Сатып алудың электрондық саудасы www.reestr.nadloc.kz сайтында өтеді. Әлеуетті жеткізушінің сайтта тіркелуі міндетті.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады (71431) 2-97-00.

Полное описание технических и качественных характеристик представлено в конкурсной документации.
Товар поставляется: г. Рудный, АО «ССГПО».
Требуемый срок поставки товара – до 10.07.2013 года.
Пакет конкурсной документации можно получить нарочно в срок до 15.00 5 апреля 2013г. включительно по адресу: г. Рудный, Костанайская обл., ул. Ленина, 26, АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», ДМТО, бюро по обеспечению закупок, каб. 111 или на сайте: www.reestr.nadloc.kz.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «ССГПО» по адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», ДМТО, бюро по обеспечению закупок, каб. № 111 и канцелярия.
Окончательный срок представления конкурсных заявок: до 14 часов 00 минут 8 апреля 2013 года.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться конкурсной комиссией в 15 часов 00 минут 8 апреля 2013 года по следующему адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина,26, АО «ССГПО», ДМТО, бюро по обеспечению закупок, каб. № 111.
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
Электронные торги закупа проходят на сайте www.reestr.nadloc.kz. Регистрация потенциального поставщика на сайте обязательна.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (71431) 2-97-00.

«ССКӨБ» АҚ 2013 жылы «ССКӨБ» АҚ қажеттілігі үшін ашық тендер тәсілімен графиттелген электродтарды , сатып алу бойынша 2013.OK-695 жылы өткен сатып алу алу өтінімдері ашық конкурстың шарттарына сәйкес келмегендіктен қайтарылмағын екіден кем қатысушының қатысуына байланысты өткізілмеген деп танылды.

АО «ССГПО» сообщает, что закуп способом открытого конкурса, проведенный 1.03.2013 года по приобретению электродов графитированных, для нужд АО «ССГПО» в 2013 году, согласно заявке 2013.OK-695 признан не состоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников, заявки которых не были отклонены как не соответствующие условиям открытого конкурса.


«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірісітік бірлестігі» АҚ, 2013 жылы «ССКӨБ» АҚ қажеттілігі үшін бағалық ұсынысты сұрау тәсілімен 2013.ЦП-3745 жуғыш затты сатып алу бойынша 5.02.2013 жылы өткен сатып алу өткізілген деп хабарлайды.

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» сообщает, что закуп способом запроса ценовых предложений № 2013.ЦП-3745, проведенный 5.02.2013 года по закупу моющего средства для нужд АО «ССГПО» в 2013 году, объявляется состоявшимся.
«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин көш., 26, «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңының шеңберінде 2013 жылғы жылдық бағдарламаға сәйкес бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен ұсақтағышқа қ/бөлшектерді сатып алу процедурасы өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина, 26, объявляет о проведении процедуры закупа: з/части к дробилкам, согласно годовой программе 2013 года в рамках закона «О недрах и недропользовании» способом запроса ценовых предложений:Талап етілетін жеткізу мерзімі: 17.07.2013 жыл.
Әлеуетті жеткізушінің бағалық ұсынысында келесі ақпараттар болуы керек: а) атауы, нақты тұрған орнының мекен-жайы, БИН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұрғылықты жері, ИИН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері; б) бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен сатып алынатын зат (лот атауы, егер бағалық ұсыныстарды сұрау тәсілімен сатып алынатын заттарға бірнеше лоттар кірсе); в) сатып алынатын тауарлардың әр лот бойынша атауы, сипаттамасы, саны; г) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі; д) әлеуетті жеткізушінің лотқа ұсынатын бағасы; е) бағалық ұсынысқа тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар кіргізіледі. Тапсырыс берушінің тауарларды, жұмыс және қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудан бағалық ұсыныстарды қабылдаудың соңғы мерзімінен бір жұмыс күні бұрын, одан кеш қалмайтын мерзімде бас тартуына болады.
Сатып алу туралы шарт жасаудың талап етілетін мерзімі 17.04.2013 жылға дейін.
Бағалық ұсыныстар салынған конверттерді әлеуетті жеткізушілер «ССКӨБ» АҚ-на мына мекен-жай бойынша ұсынады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, каб. № 111, кеңсе.
Бағалық ұсыныстарды ұсынудың соңғы мерзімі 2013 жылғы 26 наурыз 9 сағат 30 минутке дейін.
Бағалық ұсыныстар бар конверттерді комиссия 2013 жылғы 26 наурызда 10 сағат 30 минутте мына мекен-жай бойынша ашады: 111500, Рудный қ., Ленин көш., 26, «ССКӨБ» АҚ, каб. № 111.
Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдерінің бағалық ұсыныстар бар конверттерді ашу кезінде қатысуларына болады.
Сатып алудың электрондық саудасы www.reestr.nadloc.kz сайтында өтеді. 2013.ЦП-4668 (әлеуетті жеткізушінің тіркелуі міндетті).
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады (71431) 2-97-00.

Требуемые сроки поставки: до 17.07.2013 г.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию: а) наименование, адрес фактического места нахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика; б) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименование лотов, в случае если в предмет закупа способ запроса ценовых предложений входит несколько лотов); в) наименование, описание, количество приобретаемых товаров по каждому лоту; г) место и сроки поставки товаров; д) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот; е) в ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров. Допускается отказ заказчика от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Требуемый срок подписания договора о закупках: до 17.04.2013 года.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «ССГПО» по адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», каб. № 111, канцелярия.
Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 9 часов 30 минут 26 марта 2013 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться комиссией в 10 часов 30 минут 26 марта 2013 года по следующему адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», каб. № 111.
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Электронные торги закупа проходят на сайте www.reestr.nadloc.kz, 2013.ЦП-4668 (регистрация потенциального поставщика обязательна).
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (71431) 2-97-00.

«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» АҚ, 2013 жылы «ССКӨБ» АҚ қажеттілігі үшін № 2013.ОК-535 ашық конкурс тәсілімен түйістіргіштерді сатып алу бойынша 22.02.2013 жылы өткен сатып алу өтінімдері ашық конкурстың шарттарына сәйкес келмегендіктен қайтарылмаған екіден кем қатысушының қатысуына байланысты өткізілмеген деп танылды.

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» сообщает, что закуп способом открытого конкурса № 2013.ОК-535, проведенный 22.02.2013 года по закупу контакторов для нужд АО «ССГПО» в 2013 году, признан не состоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников, заявки которых не были отклонены как не соответствующие условиям открытого конкурса.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.