«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Среда, 20июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  Подробности ЭК
  ЭКватор
  Общество
  В табло
  Объявления
  ЭКспромт

АО «Жайремский ГОК»
Жайремский горно-обогатительный комбинат
№ 43 (17643) от 08.03.2013

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ – тапсырыс беруші № 2013.ЦП-4034 өтінім (Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тізілімі) тау-кен шахталық жабдықтарды жөндеу бойынша жұмыс түрлерін сатып алу мақсатында (жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде ТЖж/еҚ сатып алу Ережесіне сәйкес) өткізілген бағалық ұсыныстарға сұрау салу нәтижесін хабарлайды:
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ (Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жәйрем қала тектес кенті) өлшегіш аспаптар сатып алу мақсатында бағалық ұсыныстарға сұрау салу өткізілетінін (жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережеге сәйкес) хабарлайды:Ұсынылатын өнім бұрын ұсталмаған, жаңа, 2012 жылы шыққан болу керек.
Жеткізу орны – Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жәйрем кенті, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ қоймасы.
Жеткізу шарты – DDP (отандық жеткізушілерге)/DАР (шетелдік жеткізушілерге), «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ қоймасы.
Жеткізу мерзімі: 2013 жылдың 30 наурызына дейін.
Төлем жасау шарттары – жеткізу мәліметтері бойынша 60 күн ішінде жүк алушының қоймасына.
Саты алу бойынша ақпараттар reestr.nadloc.kz сайтында орналасқан. Конкурстық өтінім беруші әлеуетті жеткізуші «Жер қойнауын басқару бойынша операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын тауарлар, қызметтер мен жұмыстар және оларды өндірушілер тізіліміне» тіркелмеген жағдайда конкурстық өтінім ауытқыған болып саналады.
Бағалық ұсыныстар Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 8 наурыз күнгі сағат 9.00-ден бастап 2013 жылдың 19 наурыз күнгі сағат 9.30-ге дейін қабылданады.
Потенциалды жеткізушілердің бағалық ұсыныстары жеткізушінің мөрімен расталып, келесі ақпараттарды қамтамасыз ету керек:
1) атауы, нақты орналасқан мекен-жайы, БСН (заңды тұлғалар үшін), тегі, аты, мекен-жайы, ЖСН (жеке тұлғалар үшін) және потенциалды жеткізушінің банктік деректемелері;
2) бағалық ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен сатып алынған зат;
3) сатып алынатын тауарлардың атауы, сипаты, мөлшері;
4) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі;
5) төлем жасау шарттары және түрі
6) потенциалды жеткізушінің лотқа ұсынған бағасы.
Бағалық ұсыныстарға тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындар кірістіріледі.
Қатысушы міндетті түрде reestr.nadloc.kz.сайтына тіркелу керек.
Бағалық ұсынымдар салынған конверттер Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 19 наурыз күнгі сағат 12.00-да ашылады.
Сатып алу жөніндегі келісім-шарттқа қол қоюға талап етілетін мерзім: 2013 жылдың 25 наурызға дейін.
Сатып алу жөніндегі келісім-шарттың жобасын Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша алуға болады.
Тапсырушы тауарларды сатып алуды жүзеге асырудан бағалық ұсыныстарды қабылдау мерзімі аяқталуына 1 күн қалғанға дейін ғана бас тарта алады.
Жауапты тұлға: Гимадова Мадина Рафаиловна
Электронды почта: Madina.Gimadova@zhairem.enrc.com
Телефон +7(7212) 48-28-38, ішкі 30-580.

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (Республика Казахстан, Карагандинская обл., пгт. Жайрем) объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу мерительного инструмента (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию):Предлагаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Место поставки товара: склад АО «Жайремский ГОК», Республика Казахстан, Карагандинская обл., пгт. Жайрем.
Условие поставки (согласно Инкотермс-2010): DDP (для контрагентов – резидентов РК) / DAP (для контрагентов – нерезидентов РК) – склад АО «Жайремский ГОК».
Срок поставки товара: до 30 марта 2013 года.
Условие оплаты: по факту поставки товара на склад покупателя в течение 60 дней.
Информация о закупке размещена на сайте reestr.nadloc.kz. В случае отсутствия регистрации подателя конкурсной заявки в качестве потенциального поставщика в «Реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» ценовое предложение рассмотрению не подлежит.
Ценовые предложения принимаются с 9.00 часов 8 марта 2013 года до 9.30 часов 19 марта 2013 года по адресу: Республика Казахстан, 100024, г. Караганда, проспект Республики, д. 40, АО «Жайремский ГОК», бюро закупок ОМТС, каб. 313.
Ценовые предложения, направленные по факсу или электронной почте, а также предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию:
1) наименование, адрес фактического местонахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) предмет закупа способом запроса ценовых предложений;
3) наименование, описание, количество приобретаемого товара;
4) место и сроки поставки товара;
5) условия и форма оплаты;
6) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот.
В ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов 19 марта 2013 года по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, д. 40, АО «Жайремский ГОК», бюро закупок ОМТС, каб. 313.
Требуемый срок подписания договора о закупе – до 25 марта 2013 года.
Допускается отказ заказчика от осуществления закупа товаров, не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Проект договора о закупке доступен для скачивания на сайте reestr.nadloc.kz.
Контактное лицо: Гимадова Мадина Рафаиловна.
Электронная почта: Madina.Gimadova@zhairem.enrc.com.
Контактный телефон +7 (7212) 48-28-38, доб. 30-580.

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ (Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жәйрем қала тектес кенті) сақтандырғыш көзілдірік сатып алу мақсатында бағалық ұсыныстарға сұрау салу өткізілетінін (жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережеге сәйкес) хабарлайды:Ұсынылатын өнім бұрын ұсталмаған, жаңа, 2012 жылы шыққан болу керек.
Жеткізу орны – Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жәйрем кенті, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ қоймасы.
Жеткізу шарты – DDP (отандық жеткізушілерге)/DАР (шетелдік жеткізушілерге)., «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ қоймасы.
Жеткізу мерзімі: 2013 жылдың 30 наурызына дейін.
Төлем жасау шарттары – жеткізу мәліметтері бойынша 60 күн ішінде жүк алушының қоймасына.
Саты алу бойынша ақпараттар reestr.nadloc.kz сайтында орналасқан. Конкурстық өтінім беруші әлеуетті жеткізуші «Жер қойнауын басқару бойынша операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын тауарлар, қызметтер мен жұмыстар және оларды өндірушілер тізіліміне» тіркелмеген жағдайда конкурстық өтінім ауытқыған болып саналады.
Бағалық ұсыныстар Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты»АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 8 наурыз күнгі сағат 9.00-ден бастап 2013 жылдың 18 наурыз күнгі сағат 9.30-ге дейін қабылданады.
Потенциалды жеткізушілердің бағалық ұсыныстары жеткізушінің мөрімен расталып, келесі ақпараттарды қамтамасыз ету керек:
1) атауы, нақты орналасқан мекен-жайы, БСН (заңды тұлғалар үшін), тегі, аты, мекен-жайы, ЖСН (жеке тұлғалар үшін) және потенциалды жеткізушінің банктік деректемелері;
2) бағалық ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен сатып алынған зат;
3) сатып алынатын тауарлардың атауы, сипаты, мөлшері;
4) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі;
5) төлем жасау шарттары және түрі
6) потенциалды жеткізушінің лотқа ұсынған бағасы.
Бағалық ұсыныстарға тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындар кірістіріледі.
Қатысушы міндетті түрде reestr.nadloc.kz сайтына тіркелу керек.
Бағалық ұсынымдар салынған конверттер Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты»АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 18 наурыз күнгі сағат 12.00-да ашылады.
Сатып алу жөніндегі келісім-шарттқа қол қоюға талап етілетін мерзім: 2013 жылдың 25 наурызға дейін.
Сатып алу жөніндегі келісім-шарттың жобасын Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Республика даңғылы, 40, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ, Сатып алу бюросы, 307 кабинет мекен-жайы бойынша алуға болады.
Тапсырушы тауарларды сатып алуды жүзеге асырудан бағалық ұсыныстарды қабылдау мерзімі аяқталуына 1 күн қалғанға дейін ғана бас тарта алады.
Жауапты тұлға: Гимадова Мадина Рафаиловна.
Электронды почта: Madina.Gimadova@zhairem.enrc.com.
Телефон +7(7212) 48-28-38, ішкі 30-580.

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (Республика Казахстан, Карагандинская обл., пгт. Жайрем) объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу очков защитных (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию):Предлагаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Место поставки товара: склад АО «Жайремский ГОК», Республика Казахстан, Карагандинская обл., пгт. Жайрем.
Условие поставки (согласно Инкотермс-2010): DDP (для контрагентов – резидентов РК) / DAP (для контрагентов – нерезидентов РК) – склад АО «Жайремский ГОК».
Срок поставки товара: до 30 марта 2013 года.
Условие оплаты: по факту поставки товара на склад покупателя в течение 60 дней.
Информация о закупке размещена на сайте reestr.nadloc.kz. В случае отсутствия регистрации подателя конкурсной заявки в качестве потенциального поставщика в «Реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» ценовое предложение рассмотрению не подлежит.
Ценовые предложения принимаются с 9.00 часов 8 марта 2013 года до 9.30 часов 18 марта 2013 года по адресу: Республика Казахстан, 100024, г. Караганда, проспект Республики, д. 40, АО «Жайремский ГОК», бюро закупок ОМТС, каб. 313.
Ценовые предложения, направленные по факсу или электронной почте, а также предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию:
1) наименование, адрес фактического местонахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) предмет закупа способом запроса ценовых предложений;
3) наименование, описание, количество приобретаемого товара;
4) место и сроки поставки товара;
5) условия и форма оплаты;
6) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот.
В ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов 18 марта 2013 года по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Республики, д. 40, АО «Жайремский ГОК», бюро закупок ОМТС, каб. 313.
Требуемый срок подписания договора о закупе – до 25 марта 2013 года.
Допускается отказ заказчика от осуществления закупа товаров, не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Проект договора о закупке доступен для скачивания на сайте reestr.nadloc.kz.
Контактное лицо: Гимадова Мадина Рафаиловна.
Электронная почта: Madina.Gimadova@zhairem.enrc.com.
Контактный телефон +7 (7212) 48-28-38, доб. 30-580.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.