«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Среда, 20июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  ЭКватор
  Подробности ЭК
  Объявления
  ЭКспромт

АО «Каражанбасмунай»
Каражанбасмунай
№ 43 (17401) от 07.03.2012

Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса, проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,15-8.
Победителем признано:
«Плита» – ТОО «Адамант-строй», г. Актау, 7-3-21, на сумму 79 851 520,00 (семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) тенге с учетом НДС.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8 мекен-жайында өткізілген ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс жеңімпазы:
«Тақта» – «Адамант-строй» ЖШС, Ақтау қаласы, 7-3-21, сомасы 79 851 520,00 (жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз елу бір мың бес жүз жиырма) теңге ҚҚС есебімен.


Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса «Агрегат сварочный», проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,15-8.
Конкурс признан несостоявшимся.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8 мекен-жайында «Дәнекерлеу агрегаты» ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс өтпеді деп танылды.


Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса, проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,15-8.
Победителем признано:
«Текущий ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования» – ТОО «SK KazStroyService», г. Актау, 29–6–35, на сумму 298 700 163,30 (двести девяносто восемь миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят три) тенге 30 тиын с учетом НДС.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8, мекен-жайында өткізілген ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс жеңімпазы:
«Мұнай кәсібіндегі жабдықтарды ағымдағы жөндеу және қызмет көрсету» –«SK KazStroyService» ЖШС, Ақтау қаласы, 29–6–35, сомасы 298 700 163,30 (екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз мың жүз алпыс үш) теңге 30 тиын ҚҚС есебімен.


Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса «Очистка от нефтешлама емкостей (буферных, экологических, замерных, дренажных), резервуаров и шламонакопителей», проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,15–8.
Конкурс признан несостоявшимся.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8 мекен-жайында «Резервуар мен шламжинағыш ыдыстарды (буферлік, экологиялық, өлшеуіш, дренажды) мұнай шламдарынан тазалау» ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс өтпеді деп танылды.


Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса, проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,15–8.
Победителем признано:
«Диагностирование технического состояния резервуаров на месторождении Каражанбас» – ТОО «Diagnostika NMK», г. Усть-Каменогорск, пр. им. Каныша Сатпаева, 62, офис 315, на сумму 25 105 945,47 (двадцать пять миллионов сто пять тысяч девяносто сорок пять) тенге 47 тиын с учетом НДС.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8 мекен-жайында өткізілген ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс жеңімпазы:
«Қаражанбас кен орнындағы резервуарлардың техникалық жағдайын анықтау» – «Diagnostika NMK» ЖШС, Өскемен қаласы, Каныш Сатпаев көшесі, 62, 315 кеңсе, сомасы 25 105 945,47 (жиырма бес миллион жүз бес мың тоғыз жүз қырық бес) теңге 47 тиын ҚҚС есебімен.


«Қаражанбасмұнай» Ақционерлік қоғамы (130000, Ақтау қаласы, 15 мөлтек аудан, 8-ші үй) тауар сатып алу үшін өткізілетін ашық конкурсқа қатысушыларды шақырады.
Сатып алынатын тауар атауы: «Бұрғылауға арналған химиялық реагенттер».
Сатып алынатын тауар түрлері және көлемі, орындалу мерзімі конкурстық құжаттамада көрсетілген.
Конкурстық құжаттама өтінім берген барлық ықтимал өнім жеткізушілерге беріледі.
Өтінімде ықтимал өнім жеткізушінің атауы, мекен-жайы, телефон нөмірлері, конкурстың (лоттың) толық аты, конкурстық құжаттама алушының аты-жөні, тегі, төлқұжат мәліметтері көрсетілуі тиіс.
Конкурстық құжаттама қолма-қол, журналға тіркелгеннен кейін, электрондық тасымалдау (флешка) арқылы беріледі.
Ашық конкурсқа қатысу үшін ықтимал өнім жеткізушілер, міндетті турде «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі пайдаланылатын тауарлардын, жұмыстардын және көрсетілетін қызметтердін тізілімі» Информациялық жүйесінде тіркелу керек. Тіркелу үшін http:www.reestr.nadloc.kz электронды адресінде, «Регистрация» сілтемесіне өтіп, тіркелу сауалнамасын толтыру қажет.
Конкурстық құжаттаманы 2012 жылдың 6 сәуір 18.00 дейін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 15 мөлтек аудан, 8-ші үй, 49-шы бөлме. Жұмыс уақыты 8.30–18.00 (түскі үзіліс 12.00–13.30).
Конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 9.04.2012 ж. 18.00.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 10.04.2012 ж. 10.00-де Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 15 мөлтек аудан, 8-ші үйде ашылады.
Өткізілетін ашық конкурс дайындауына және өткізілуіне жауапты адам: Отарбаев Беркін Аскарұлы, 8 (7292) 433600, қосымша 3082, эл.мекен-жай: B_Utarbayev@KBM.KZ.

Акционерное общество «Каражанбасмунай» (130000, г. Актау, 15 мкр., дом 8) (далее – Общество) приглашает заинтересованных потенциальных поставщиков для участия в открытом конкурсе по закупке товара: «Химические реагенты для бурения».
Объем, срок выполнения и подробная спецификация закупаемых товаров указаны в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется всем потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в конкурсе. Заявка должна содержать: наименование конкурса, сведения о полном наименовании потенциального поставщика, местонахождение и контактные телефоны, ФИО и паспортные данные получателя конкурсной документации. Конкурсная документация выдается только нарочно на электронном носителе (флеш) при предоставлении заявки после регистрации в журнале.
Для участия в открытом конкурсе потенциальный поставщик должен быть зарегистрирован в Информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операции по недропользованию». Для регистрации необходимо обратиться по адресу: http:www.reestr.nadloc.kz, пройти по ссылке «Регистрация» и заполнить регистрационную анкету.
Конкурсную документацию можно получить до 18.00 6 апреля 2012 года включительно по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 15 мкр., дом 8, каб. 49 с 8.30 до ¬¬¬¬¬¬¬18.00 (перерыв с ¬12.00 до 13.30).
Окончательный срок представления конкурсных заявок до 18.00 9 апреля 2012 года.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 15 мкр., дом 8, в 10.00 10 апреля 2012 года.
Ответственное лицо за подготовку и проведение открытого конкурса: Утарбаев Беркин Аскарович, тел. 8 (7292) 433600, доб. 3082, эл.адрес: B_Utarbayev@KBM.KZ.


Акционерное общество «Каражанбасмунай»
объявляет итоги открытого конкурса, проведенного по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 15–8.
Победителем признано:
«Насос центробежный» – ТОО «ОЗНА-Казахстан», г. Актау, промзона, на сумму 85 897 000,00 (восемьдесят пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч) тенге с учетом НДС.

«Қаражанбасмұнай» Акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында, 15/8, мекен-жайында өткізілген ашық конкурсының қорытындысын жариялайды.
Конкурс жеңімпазы:
«Ортадан тепкіш сорап» – «ОЗНА-Казахстан» ЖШС, Ақтау қаласы, өндірістік аймақ, сомасы 85 897 000,00 (сексен бес миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың) теңге ҚҚС есебімен.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.