«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Пятница, 22июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  Подробности ЭК
  Общество
  О том о сем
  Объявления
  ЭКспромт

АО «ССГПО»
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение
№ 147 (18225) от 11.08.2015

Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» сообщает, что открытый тендер, проведенный 5.08.2015 года по закупу услуг:
лот № 1. Услуги по обязательному страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей подразделения ТЭЦ;
лот № 2. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для ТЭЦ АО «ССГПО» в 2015-2016 гг. объявляется несостоявшимся.

«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамы қызметтер сатып алу бойынша 05.08.2015 ж. өткен ашық тендер:
лот № 1. ТЭЦ бөлімшелері қызметкері еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру;
лот № 2. 2015-2015 жылдары «ССКӨБ» АҚ ТЭЦ үшін қызметтері үшінші тұлғалар өміріне зиян келтіру қаупімен байланысты нысандар иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру» өткізілмеді деп танылғаны туралы хабарлайды.


АО «ССГПО» сообщает, что осуществлен закуп услуг из одного источника согласно п. 93 п.п. 1 Правил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию посредством ГИС «Реестр ТРУ, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей»:


ЖК Баталова Г. Н., Петропавловск қ., Рижская к-сі, 106, 2.
Сатып алу туралы келісім шартты бекіту мерзімі: Хаттамаға қол қойылғаннан бастап 10 жұмыс күні.
Жер қойнауын сатып алуға жүргізу аясындағы контракт нөмірі: 6.02.1997 ж. № 98.

АО «ССГПО», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный (код по КАТО 392410000), улица Ленина, 26, сообщает, что открытый конкурс по закупу работ:


Әлеуетті жеткізушілердің барлық конкурстық өтінімдері ашық конкурс талаптарына сәйкес келмей қайтарылып берілгендіктен, өткізілмеді деп танылды.

АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина, 26, объявляет о проведении повторного открытого тендера по закупу услуг: «Депо путевой механизации п. Сарбай – обследование строительных конструкций» для нужд УПХиС АО «ССГПО» в 2015 г.
Полное описание технических и качественных характеристик представлено в тендерной документации.
Услуги должны быть проведены по адресу: г. Рудный, промзона, УПХиС, АО «ССГПО».
Требуемый срок выполнения работ: 16 ноября 2015 г.
Сумма, выделенная для данного закупа, составляет 14 007 968 тенге, без учета НДС.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденными приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 г. № 18.
Пакет тендерной документации можно получить до 15 часов 00 минут 19 августа 2015 г. включительно по адресу г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО» каб. № 342 с 9.00 до 18.00 часов или по электронной почте по адресу: zuevavv@ssgpo.enrc.com. Тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «ССГПО» по адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО», канцелярия.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 14 часов 00 минут 20 августа 2015 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 15 часов 00 минут 20 августа 2015 года по следующему адресу: 111500, г. Рудный, ул. Ленина, 26, АО «ССГПО».
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом АО «ССГПО» открытом тендере по закупу услуг: «Депо путевой механизации п. Сарбай – обследование строительных конструкций» для нужд УПХиС АО «ССГПО» в 2015 г.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (71431) 2-96-87.

«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин көшесі, 26, 2015 ж. «ССКӨБ» АҚ УПХиС қажеттілігі үшін «Сарыбай а. жол механизациясы депосы – құрылыс құрылымдарын зерттеу» қызметтерін сатып алуға қайталап ашық тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды. Техникалық және сапалық сипаттамалардың толық тізбесі тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Жұмыстар келесі мекен-жай бойынша орындалуы тиіс: Рудный қ., промзона, УПХиС, «ССКӨБ» АҚ.
Жұмыстарды орындау мерзімі – 16 қараша 2015 ж.
Сатып алуға бөлінген сома: 14 007 968 теңге, ҚҚС-ті есепке алмағанда.
Тендерге Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 20 қаңтар 2015 ж. № 18 бұйрығымен бекіткен Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шеткі деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 7-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті жеткізіп берушілер жіберіледі.
Тендерлік құжаттама пакетін 2015 жылғы 19 тамыз 15.00 сағатты қоса алғанға дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша: Рудный қ., Ленин көшесі, 26, «ССКӨБ» АҚ, № 342 бөлмеде, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе zuevavv@ssgpo.enrc.com электрондық пошта арқылы алуға болады. Тендерлік құжаттама тегін беріледі.
Әлеуетті жеткізіп берушілер тендерге қатысу үшін конверттерге салынып жапсырылған өтінімдерін «ССКӨБ» АҚ-на мына мекен-жай бойынша жібереді: 111500, Рудный қ., Ленин көшесі, 26, «ССКӨБ» АҚ, кеңсе.
Тендерлік өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімі – 2015 жылғы 20 тамыз сағат 14.00-ге дейін.
Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2015 жылғы 20 тамыз сағат 15.00-де мына мекен-жай бойынша ашылады: 111500, Рудный қ., Ленин көшесі, 26, «ССКӨБ» АҚ.
Әлеуетті жеткізіп берушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.
2015 ж. «ССКӨБ» АҚ УПХиС қажеттілігі үшін «Сарыбай а. жол механизациясы депосы – құрылыс құрылымдарын зерттеу» қызметтерін сатып алу бойынша «ССКӨБ» АҚ-да өтетін ашық тендерге табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін (тауар, жұмыс) тұтынушылар бақылаушылар ретінде қатысуға құқылы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (71431) 2-96-87 телефоны бойынша алуға болады.


«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин көш., 26, 2015 жылы «ССКӨБ» АҚТҚСЦ қажеттілігі үшін:
№ 1 лот – UR-40-65Sтұрақты токтың тез әрекетті ажыратқышы, саны 6 дана сатып алу бойынша 24.07.2015 жылы ашық тендер тәсілімен өткен сатып алу «Реттелетін қызметтерге тарифтерді (алымдардың бағасын, мөлшерлемесін) немесе олардың шектік деңгейлері мен тарифтік сметаларын бекіткен кезде шығындары есепке алынатын табиғи монополиялардың субъектілерімен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесіне» сай өткізілген деп танылды – 54 тармаққа сай ең төмен бағаның негізінде келесі лот бойынша жеңімпаз деп танылсын: № 1 лот – Рудный қ., «Рудоавтоматика Казахстан» ЖШС, тендерлік өтінімнің бағасы тауар бірлігі үшін 5 247 500 теңге.

АО «ССГПО» сообщает, что закуп способом открытого тендера, проведённый 24.07.2015 года по приобретению: лот № 1 – Выключатель быстродействующий постоянно тока UR-40-65S в количестве 6 шт., для нужд ЦСиП АО «ССГПО» в 2015 году, признан состоявшимся согласно «Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги» в соответствии с п. 54 – на основе самой низкой цены, признать победившей по лоту № 1 – заявку ТОО «Рудоавтоматика Казахстан», г. Рудный, цена тендерной заявки составляет 5 247 500 тенге за единицу товара.


«ССКӨБ» АҚ 2015 жылы «ССКӨБ» АҚ АҚ ЖШҒБ қажеттілігі үшін:
№ 1 лот – 77.020-02.00.100 доңғалақтар жұбы, саны 2 дана сатып алу бойынша 5.08.2015 жылы өткен, қайта ашық тендер тәсілімен сатып алу «Реттелетін қызметтерге тарифтерді (алымдардың бағасын, мөлшерлемесін) немесе олардың шектік деңгейлері мен тарифтік сметаларын бекіткен кезде шығындары есепке алынатын табиғи монополиялардың субъектілерімен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің» 52 т. 2 т-шасына сәйкес өткізілмеген деп хабарлайды. (Тендерлік комиссия лот бойынша тендерді немесе сатып алуды өткізілмеген деп таниды, егер: тендерге қатысуға бірде бір өтінім берілмесе).

АО «ССГПО» сообщает, что повторный закуп способом открытого тендера, проведённый 5.08.2015 года по приобретению: лот № 1 – Пара колесная 77.020-02.00.100 в количестве 2 шт., для нужд УПХиС АО «ССГПО» в 2015 году признан несостоявшимся согласно п. 52 п.п. 2 «Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги» (тендерная комиссия признает тендер или закуп по лоту несостоявшимся в случае, если на участие в тендере не представлено ни одной заявки).


«ССКӨБ» АҚ, Рудный қ., Ленин к-сі, 26, дәнекерлеу электродттарынсатып алу бойынша reestr.nadloc.kz сайтында 2015.ОИ-71435 (П) бір көзден тәсілімен 11.08.2015 жылы сатып алу өткізілгендігі туралы хабарлайды.
Сатып алу жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесіне сәйкес жүргізілген.

АО «ССГПО», г. Рудный, ул. Ленина, 26, сообщает, 11.08.2015 года произведен закуп способом из одного источника 2015.ОИ-71435 (П) на сайте reestr.nadloc.kz по закупу электродов сварочных.
Закуп произведен согласно Правилам приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию.АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный (код по КАТО 392410000), ул. Ленина, 26, объявляет о проведении открытого конкурса по закупу работ:


Конкурстық құжаттаманы reestr.nadloc.kz сайтынан алуға болады, сатып алу коды 2015.ОК-71513.
Конкурстық өтінім және қосымша құжаттамалар мемлекеттік және орыс тілдерінде реестрде 11 сағат 00 мин. 26.08.2015 ж. дейін орналастырылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады 8 (71431) 2-97-61 – Борисова Алена Владимировна.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.